Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
Református Egyház    A település vallásos élete nyilván jóval korábbi, mint az írott emlékek. Ám a fellelhető források hiteles képet adnak a korabeli viszonyokról ebben a tekintetben is.


Először 1334-ből találunk feljegyzést a falu papjáról, aki az egri püspökség pápai tizedjegyzékében szerepel. Az 1572-es török adóösszeírás a 16 lakott ház mellett már templomot is említ. 1595-ben a két Rábé, Rétszentmiklós, és Dancsháza olyan közel voltak egymáshoz, hogy majdnem egybeépültek és közösen tartottak papot is. Az ebben az évben közösen emelt református templom a XVII. század folytonos veszedelmei közepette elpusztult, többször újra kellett építeni.


Ma is meglévő templomát 1803-1809 között építette a község, külső segítség nélkül, a falu lakosságának közadakozásából. A templom klasszicista berendezését Meyer Károly nagyváradi asztalos készítette 1809-ben. Szószéke copf stílusú az 1800 körüli időkből, orgonáját pedig Angster József építette 1911-ben. A templom utolsó nagy felújítása 1996-ban fejeződött be, amikor műemléki védettség alá is helyezték.


A 2002-es népszámlálás adatai szerint a község 2 367 lakosa közül 1 846 vallotta magát reformátusnak, 92-en római katolikusnak, 9-en görög katolikusnak, 3-an más felekezethez tartozónak, 310-en pedig felekezeten kívülinek. A reformátusok a térség többi településéhez hasonlóan ma is többséget alkotnak más felekezetekkel szemben. Ez azonban nem is olyan magától értődő, ha meggondoljuk, hogy a sárréti falvak reformációja idején (1570-1600) a váradi püspöki zsinat határozata megégetéssel fenyegetett minden papot és minden hívőt, aki Luther vagy Kálvin bibliaértelmezését hirdeti. Ezek nem maradtak csupán fenyegetések, amint a berettyószentmártoni példa is mutatja, ahol 1551-ben Fráter György az erős kezű püspök, hogy elrettentse az új tanokkal rokonszenvezőket, máglyára vitetett “egy parasztot, ki az evangélium mellett megállott.”(Molnár Ambrus: A Bihari Egyházmegye 400 éve)Azóta, hogy az első reformált hitű prédikátor, Beszerményi András a nagyrábéi szószékre állott, évszázadok teltek el. De az evangélium mellett megállni, máig sem lett könnyebb…


Hosszú fennállása alatt az egyházközség volt kiemelt esperesi székhely és egészen elárvult falusi gyülekezet. 1995 óta újra van a községnek helyben lakó lelkipásztora.


A Nagyrábéi Református Egyházközség jellegénél és hivatásánál fogva elsősorban spirituális szolgálatot végez. (igehirdetés, lelki gondozás, hitoktatás) Feladatköre minden korosztályra kiterjed, de kiemelten kezeli a gyermek és ifjúsági munkát.


 Templomépítő református eleink választása nyomán a templomunk mennyezetén a következő bibliai idézet olvasható: ”ez a hely nem egyéb, mint Isten háza, a menny kapuja.” (I. Mózes 28:17.b.) A ma itt élő reformátusok is ilyen értelemben szeretnénk gondolkodni a “templomba járásról. A templom a menny kapuja, ahol szent forgalom zajlik ég és föld között. A hely, ahol Isten “rendel”. De Ő a templomon kívül is Isten. Közös kérésünk tehát: "Házunkba is jöjj el velem, tedd templomoddá életem!”

A Magyarországi Református Egyház honlapja